Video Clips – Tai Chi Applications

Chen Yu – applications

Chen Tai Chi (Taijiquan) Fight Free Spar. Chen ZiQiang

Chen Xiaowang – Push Hands

Chen Taiji Push Hands

Chen Taijiquan lesson Chen Ziqiang 1

2000 Chen Bing Tai Chi Push Hand National Championships in Beijing, China

Chen Xiaoxing, Chen Xiaowang, Chenyu

Push Hands Comp in Chen Village

Chen Xiaowang Applications DVD excerpt, Laojia/19ct w/ fajin

Chen Xiaowang, Zhang Dongwu (main student of Chen Zhenglei)

Tai Chi Chin Na

Chin na defensa 2

Pushhands with Chen Ziqiang 2

Chen Ziqiang Tui Shou

Click here for videos from the Chen Xiaoxing website
Click here for Chen Ziqiang tuishou qinna